آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیم

 

اینجا میگویند و مینویسند از شهیدان

 

 پس...

 

گفتیم و گفتند از شهیدان؛

شهیدان را شهیدان میشناسند!!

 

 

سید بزرگوار ما فرمود زنده نگهداشتن یاد و خاطره ی شهدا کمتر از شهادت نیست.

پس...

تکلیف شرعی و واجب عینی برای من است.

 

عاشق شهادت