آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

اگر مسافر این راهی ، بین راه نگه نمیداریم تا آخرین ایستگاه

آخرین ایستگاه،شهادت

شهدا رفتند تا حقیقت را به ما نشان دهند،اما ما هنوز در جست و جوی حقیقتیم.
شهدا چون فرشتگانی عاشق راه حق و حقیقت را پیمودند و به دیداره حق شتافتند و آسمانی شدند.
جایشان خالیست.
راهشان پر رهرو باد.
در آرزوی شهادت و عاشقان شهدایم.

تشنگی شرط شهادت است
و
تشنه کامی زینت آن

سید مرتضی آوینی

پیوندها

به نام خدایی که سر بر سجده اش حالی دگر است...

 

ما روایت گر جنگیم... جنگ نه! دفاع... دفاع مقدس

دفاع در مقابل هواها و هوس ها از فطرتی خدا جو و خدا خواه،

و شهید فاتح مطلق این میدان است... این جا سخن از یک پرواز است.

به قول حاج ابراهیم:

"شهدا را به خاک نه، به یاد بسپاریم."

کاش بعد از شهدا خوابمان نرود.

 

خدایا توفیق درک شهادت را نصیبمان بگردان...

الهی آمین